Promotion of the Cyber Hygeine E-Learning Course at the University of Tirana – UNIVERSITETI I TIRANËS

Promotion of the Cyber Hygeine E-Learning Course at the University of Tirana

Titulli: Promotion of the Cyber Hygeine E-Learning Course at the University of Tirana

Kohëzgjatja: Shkurt- Qershor 2021

Financues: Development foundation of the USA (CRDF GLOBAL)

Përshkrimi: Objektivat kryesore të kursit janë rritja e ndërgjegjësimit të studentëve për kërcënimet në internet si edhe rritja e aftësive të studentëve përsa i përket Cyber Hygiene.