Resilience and European Integration for the Western Balkans – UNIVERSITETI I TIRANËS

Resilience and European Integration for the Western Balkans

Titulli: Resilience and European Integration for the Western Balkans

Referenca: 590916-EPP-1-2017-1-AL-EPPJMO-MODULE,

Kohëzgjatja: 2017-2020

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Module

Përshkrimi: Në kuadër të projektit janë zhvilluar module lëndësh Jean Monnet, ku ka mbizotëruar tëmatika e integrimit të Ballkanit Përëndimor në Bashkimin Europian