SMART LAB - UNIVERSITETI I TIRANËS

SMART LAB

Titulli: «SMART LAB»,

Kohëzgjatja:17 muaj;

Qëllimi i krijimit të një laboratori për Programet e Medias së Komunikimit dhe Marketingut Dixhital, Menaxhimit të Turizmit dhe Përkthimit në Filialin Sarandë është adresimi i kërkesës në rritje për profesionistë të aftë në fushat e medias, marketingut dixhital, menaxhimit të turizmit, dhe përkthimit.

Objektivat e projektit janë:

  • Ofrimi i një programi arsimor gjithëpërfshirës dhe praktik që i pajis studentët me njohuritë, aftësitë dhe përvojat e nevojshme praktike për të shkëlqyer në media, marketing dixhital, menaxhimin e turizmit dhe përkthimin;
  • Krijimi i një mjedisi laboratorik që u lejon studentëve të aplikojnë konceptet teorike në skenarë të botës reale përmes trajnimeve praktike, bashkëpunimit në industri dhe detyrave praktike.
  • Nxitja e kërkimit dhe inovacionin, për të promovuar kërkimin shkencor, analizën dhe inovacionin në fushat e medias, marketingut dixhital, menaxhimit të turizmit dhe përkthimit. Kjo përfshin kryerjen e studimeve, analizimin e tendencave të tregut, studimin e praktikave të qëndrueshme të turizmit dhe zhvillimin e teknologjive të reja të përkthimit.
  • Përafrimi i programit me nevojat dhe tendencat aktuale të sektorëve të medias, marketingut dixhital, turizmit dhe përkthimit. Kjo përfshin bashkëpunimin me profesionistë të industrisë, përditësimin e kurrikulës dhe ofrimin e studentëve me aftësitë dhe njohuritë e kërkuara nga punëdhënësit.
  • Rritja e punësimit dhe perspektivave të karrierës së studentëve duke i pajisur ata me aftësitë e nevojshme, përvojat praktike dhe lidhjet me industrinë përmes praktikave dhe udhëzimeve në karrierë.

Koordinator: Filiali Sarandë;

Programi: Ndërkombëtarizimi i programeve të studimit për vitin akademik 2023-2024, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit