STUDIM MBI KONVERGJENCËN DHE QËNDRUESHMËRINË NË PROBLEMIN E VLERËS FILLESTARE TË EKUACIONEVE DIFERENCIALE TË ZAKONSHME DHE ATYRE TË VONUARA – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIM MBI KONVERGJENCËN DHE QËNDRUESHMËRINË NË PROBLEMIN E VLERËS FILLESTARE TË EKUACIONEVE DIFERENCIALE TË ZAKONSHME DHE ATYRE TË VONUARA