Trajnimi i rradhës në kuadër të Programit të Formimit Pedagogjik për lektorët e rinj me temë "Të nxënit" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Trajnimi i rradhës në kuadër të Programit të Formimit Pedagogjik për lektorët e rinj me temë “Të nxënit”

Trajnimi i rradhës kuadër Programit Formimit Pedagogjik për lektorët e rinj me temë “Të nxënit”
 

TrajnimiirradhëskuadërProgramitFormimitPedagogjikpërlektorët e rinjurealizuanëndrejtimineDr.ValbonaSauku-HabilidheProf.Asoc.EraldaZhillametemën:nxënit

Në këtë trajnim u prezantuanbazateorike të procesit të të nxënit,u identifikuan teori dhe modele të përshtatshme të të nxënit,si dhe mënyrase si mund të zabtohen parimet e teorive në teknikat e ndryshme të mësimdhënies.

Gjatëkësaj seancelektoret trajtuan këto koncepte kyçe:

• Proces i të nxënit, stilet e të nxënit

• Teoritë dhe modele të të nxënit

• Shprehi të të menduarit, të menduarit kritik

• Motivimi i studentëve

• Mentorimi i studentëve

Gjitashtu,u diskutuase si mund të planifikohet një mësimdhënie më efektive me qëllim krijimin e mjediseve motivuese për studentët.Në përfundim të trajnimit u njohëm se si të përdorim literaturën e rekomanduar sipas çështjeve specifike.