Vlerësimi me metoda të bioteknologjisë i kategorive të ndryshme të ndotjeve mbi popullatat fitoplanktonike dhe ato peshkore të zonës së Linit, Pogradec – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësimi me metoda të bioteknologjisë i kategorive të ndryshme të ndotjeve mbi popullatat fitoplanktonike dhe ato peshkore të zonës së Linit, Pogradec