ZGJEDHJET 2020 NË UT – UNIVERSITETI I TIRANËS

ZGJEDHJET 2020 NË UT

 
Rregullore “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”

 

Urdhër nr. 175, datë 30.6.2020, i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për zhvillimin e procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”

 

Urdhër nr.6 datë, 30.06.2020, i Rektorit të UT, “Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit Sportit dhe Rinisë, për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe senatit akademik të UT”

 

Shkresë e Rektorit të UT, “Përcillet për njohje dhe zbatim Urdhëri nr.6 datë 30.06.2020 i Rektorit të UT”

 

Fletë aplikimi për anëtar të komisionit institucional të zgjedhjeve (KIZ) (Kliko këtu)

 

Fletë aplikimi për anëtar të komisionit të apelimit (KA) (Kliko këtu)
 
NJOFTIM: Për arsye të mungesës së aplikimeve, procesi i vetkandidimit për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) i UT dhe  të Komisionit të Apelimit (KA) të UT, hapet përsëri, në afatin kohor nga data 3-4 korrik 2020.

 

Njoftim, datë 05.07.2020 për shtyrjen e aplikimeve për vetkandidim për anëtar i KIZ dhe KA.
Procesi i vetkandidimit për anëtarë të Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ) i UT dhe Komisionit të Apelimit (KA) të UT, do të shtyhet në afatin kohor nga data 6-7 korrik 2020. Aplikimi do të bëhet vetëm në rrugë elektronike, në adresën: info@unitir.edu.al