Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara përfshirë të dhëna për buxhetin afatmesmëm (PBA), buxhetin vjetor. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara përfshirë të dhëna për buxhetin afatmesmëm (PBA), buxhetin vjetor.