FITIMI I PRONËSISË NË BAZË TË LIGJIT PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE ISH-PRONARËVE SI MËNYRË E PREJARDHUR E FITIMIT TË PRONËSISË - UNIVERSITETI I TIRANËS

FITIMI I PRONËSISË NË BAZË TË LIGJIT PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE ISH-PRONARËVE SI MËNYRË E PREJARDHUR E FITIMIT TË PRONËSISË