IMPLEMENTIMI I METODAVE TË BANKINGUT MODERN .RASTI I SHQIPËRISË, BANKAT E NIVELIT TË DYTË (DEGË TË BANKAVE TË HUAJA) DHE BANKA E SHQIPËRISË SI BANKË QËNDRORE - UNIVERSITETI I TIRANËS

IMPLEMENTIMI I METODAVE TË BANKINGUT MODERN .RASTI I SHQIPËRISË, BANKAT E NIVELIT TË DYTË (DEGË TË BANKAVE TË HUAJA) DHE BANKA E SHQIPËRISË SI BANKË QËNDRORE