LEKSIKU I GJUHËS SHQIPE DERI NË MESIN E SHEKULLIT XX SIPAS PASQYRIMIT TË TIJ NË FJALORIN HISTORIK SHQIP-ANGLISHT TË STUART EDWART MANN-IT (1948) – UNIVERSITETI I TIRANËS

LEKSIKU I GJUHËS SHQIPE DERI NË MESIN E SHEKULLIT XX SIPAS PASQYRIMIT TË TIJ NË FJALORIN HISTORIK SHQIP-ANGLISHT TË STUART EDWART MANN-IT (1948)