Seksioni Shërbimet që ofrohen nga UT – UNIVERSITETI I TIRANËS

Seksioni Shërbimet që ofrohen nga UT

Seksioni Shërbimet që ofrohen nga UT

Shërbimi që ofrohet nga Sektori i Marrëdhënieve me Publikun është procedura e konfirmimit të dokumentacionit shkollor, procedure, e cila realizohet me kërkesë (me email) nga aplikanti.

 Procedura e konfirmimit të dokumentacionit shkollor konsiston në:

Në lidhje me procedurën e konfirmimit të dokumentacionit shkollor ofrohen edhe shërbime të till-a, si pajisja me: vërtetime, listë notash si dhe programe mësimore. 

Për të marrë shërbimin subjekti i interesuar i drejtohet me kërkesë (aplikimi me e-mail) Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun për  procedurën e konfirmit që dëshiron të ndjekë.

Më poshtë gjeni informacionet në lidhje me shërbimet e ofruara: 

Shërbimi i ofruar nga Sektori i Marrëdhënieve me Publikun Kërkesa

(çfarë përmban)

Tarifa Afati i realizimit
 

 Procedura private  

Përmban: 

 

gjeneralitetet e studentit; dokumentat që kërkon të konfirmojë; dokumentat që kërkon të pajiset; 

nr. kontakti dhe e-mail-i

 500 lekë  10 ditë pune 
Procedura zyrtare  Përmban: 

 

gjeneralitetet e studentit; dokumentat shkollore;vendin, arsyen e aplikimit, legalizimin në MEPJ[1]; nr. kontakti dhe adresën zyrtare të institucionit

 30 euro  10 ditë pune  
Pajisja me listë notash  Plotësohet në paragrafin e dytë të 

kërkesës 

 500 lekë   Varet nga fakulteti

përkatës

Pajisja me vërtetim 

studenti 

Plotësohet në paragrafin e dytë të

kërkesës  

 200 lekë   Varet nga fakulteti

përkatës

Pajisja me program mësimor   Plotësohet në paragrafin e dytë të

kërkesës  

2000 lekë-për programin mësimor në  gjuhën shqipe;

3000 lekë për program mësimor në gjuhën

angleze 

Varet nga fakulteti përkatës

[1] Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme.

 

 

 

 

Informacion me kërkesë  Informacion pa kërkesë 
E drejta e qytetarëve për të  marrë informacion mbi procedurën e 

konfirmimit të dokumentacionit shkollor

Detyrimi i institucionit për të publikuar informacionin e plotë në lidhje me veprimtarinë  e Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun 
Realizimi me email  i procedurës së aplikimit  Publikimi në faqen zyrtare i emaili-t të  Sektorit të 

marrëdhenieve me publikun:

 

liljana.baze@unitir.edu.al

franceska.celmeta@unitir.edu.al

 

 Numri i kontaktit : 04 2234663;

Adresa: Godina “Liria”, Qyteti “Studenti”, Tiranë

Gjenerimi në faqen zyrtare të UT të

Faturave për pajisje dhe konfirmim te dok shkollor

përkatëse për secilën procedurë 

Afati kohor për realizimin e konfirmimit të dokumentacionit shkollor është 10 ditë pune, në raste të veçanta zgjat edhe më shumë.