FTESË PËR TENDER Nr. 72/2, Datë 25.08.2022   Për “ Krijim dhe blerje pakete software "University Management Software" Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  Erasmus+ "STAND" - UNIVERSITETI I TIRANËS

FTESË PËR TENDER Nr. 72/2, Datë 25.08.2022   Për “ Krijim dhe blerje pakete software “University Management Software” Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  Erasmus+ “STAND”

FTESË PËR TENDER
Nr. 72/2, Datë 25.08.2022                    
Për Krijim dhe blerje pakete software “University Management Software”                                                       
Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  Erasmus+ “STAND”
DREJTUAR:      TË GJITHË OPERATORËVE EKONOMIK TË INTERESUAR PËR TË MARRË PJESË

Ftese per tender – projekt STAND

Specifikimet teknike. Kontrolli i Cilesise UT

Specifikimet teknike Menaxhim Dokumente UT

Specifikimet teknike Menaxhim Projekte UT