Uncategorized – Faqe 59 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Uncategorized

Rregullore për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës

Kjo rregullore përcakton rregullat për përgatitjen, organizimin, zhvillimin, administrimin, mbikqyrjen dhe shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve për Këshillat Studentore të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës […]

Vlerësimi i llojeve të ralla dhe të rrezikuara të bimëve dhe invertebrorëve si dhe habitateve të tyre në zonat malore të qarkut Korçë, Berat dhe Vlorë

Titulli: Vlerësimi i llojeve të ralla dhe të rrezikuara të bimëve dhe invertebrorëve si dhe habitateve të tyre në zonat malore të qarkut Korçë, Berat […]

Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor;

Titulli: Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor […]

Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda;

Titulli: Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e […]

Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW;

Titulli: Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW Referencë: CCI 2014 TC16M4TN003 Kohëzgjatja: 21/06/2019- 31/05/2020 Programi: The transnational Cooperation […]

Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale;

Titulli: Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale Kohëzgjatja: Janar 2019- Dhjetor 2020 (shtyrë) Financues: Agjencia Universitare […]