Blog - Page 189 of 366 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale;

Titulli: Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale Kohëzgjatja: Janar 2019- Dhjetor 2020 (shtyrë) Financues: Agjencia Universitare […]

Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, The United Kingdom, Ukraine, Albania and Czech Republic, – MAD;

Titulli: Emigrantët, analiza e debatit mediatik për migrantët në Poloni, Britani të Madhe, Ukrainë, Shqipëri dhe Republikën Çeke, – MAD Referencë: PPI/APM/2018/1/00019 Kohëzgjatja: 01.03.2019- 30.09.2020 […]

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA;

  Titulli: INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA Referencë: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: 10.02.2020 – 14.11.2022 (shtyrë) Programi: […]

Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore;

Titulli: “Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe […]

Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT

Titulli: Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT Referencë: 5017160 Kohëzgjatja: 15.09.2017 – 14.06.2020   Programi: Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan – Mediterranean […]