Blog - Page 193 of 366 - UNIVERSITETI I TIRANËS

LEKSIKU I GJUHËS SHQIPE DERI NË MESIN E SHEKULLIT XX SIPAS PASQYRIMIT TË TIJ NË FJALORIN HISTORIK SHQIP-ANGLISHT TË STUART EDWART MANN-IT (1948)

Irda Dervishi – “Leksiku I gjuhës shqipe deri në mesin e shekullit XX sipas pasqyrimit të tij në fjalorin historik shqip-anglisht të Stuart Edwart Mann-It […]