Studimi i hendekut të aftësive teknike të sapodiplomuarëve dhe specialistëve të rinj në tregun e punës: Profesionet e Shkencave Ekonomike në Shqipëri - UNIVERSITETI I TIRANËS

Studimi i hendekut të aftësive teknike të sapodiplomuarëve dhe specialistëve të rinj në tregun e punës: Profesionet e Shkencave Ekonomike në Shqipëri

Titulli: “Studimi i hendekut të aftësive teknike të sapodiplomuarëve dhe specialistëve të rinj në tregun e punës: Profesionet e Shkencave Ekonomike në Shqipëri”;

Referencë: Nr. 1516/15 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 20 muaj;

Qëllimi: Me anë të këtij studimi do të synohet që për herë të parë të evidentohen në terma të matshëm dhe të krahasueshëm faktorët që identifikojnë mospërputhjet midis pritshmërive të sapodiplomuarëve dhe punëdhënësve që vlerësojnë aftësitë e tyre;

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)