Vlerësimi i cilësisë së ajrit nëpërmjet monitorimit të përqendrimit të grimcave të imta me përmasa 2.5 ?m ne zona urbane, sub-urbane dhe liqenore të vendit tonë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësimi i cilësisë së ajrit nëpërmjet monitorimit të përqendrimit të grimcave të imta me përmasa 2.5 ?m ne zona urbane, sub-urbane dhe liqenore të vendit tonë

Titulli: «Vlerësimi i cilësisë së ajrit nëpërmjet monitorimit të përqendrimit të grimcave të imta me përmasa 2.5 ?m ne zona urbane, sub-urbane dhe liqenore të vendit tonë»;

Referencë: Nr. 1516/26 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 24 muaj;

Qëllimi: Projekti ka për qëllim jo vetëm të monitorojë lëndën e grimcuar, por të ndërthurë matjet me matjet e parametrave meterologjikë për të arritur në një vlerësim real të cilësisë së ajrit në zona të ndryshme e stinë të ndryshme;

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)