Blog - Page 192 of 369 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Blog

Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT

Titulli: Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT Referencë: 5017160 Kohëzgjatja: 15.09.2017 – 14.06.2020   Programi: Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan – Mediterranean […]

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM

Titulli: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM, Referencë: 573885EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: Tetor 2016-Mars 2020 Programi: ERASMUS+   […]

Graduades Advancement and Development of University Capacities in Albania- GRADUA

Titulli: Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri- GRADUA Referencë: 585961-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP Kohëzgjatja: 15/10/2017-14/10/2021 Programi: ERASMUS+ Projekti synon të mbështetë universitetet shqiptare duke krijuar një sistem […]