Blog - Page 191 of 367 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT

Titulli: Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT Referencë: 5017160 Kohëzgjatja: 15.09.2017 – 14.06.2020   Programi: Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan – Mediterranean […]

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM

Titulli: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM, Referencë: 573885EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: Tetor 2016-Mars 2020 Programi: ERASMUS+   […]

Graduades Advancement and Development of University Capacities in Albania- GRADUA

Titulli: Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri- GRADUA Referencë: 585961-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP Kohëzgjatja: 15/10/2017-14/10/2021 Programi: ERASMUS+ Projekti synon të mbështetë universitetet shqiptare duke krijuar një sistem […]

Enhancement of HE Research Potential contributing to further growth of WB region, – Re@WBC

Titulli: Përmirësimi i potencialit kërkimor në Arsimin e Lartë si ndihmë për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, – Re@WBC Referencë: 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: […]

Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, – AGROINNOECO

Titulli: Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor- AGROINNOECO Referencë: CCI 2014 TC16M4TN003 Kohëzgjatja: 01.09.2017 […]

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Ekonomisë Varna në Bullgari, për vitin akademik 2019-2020.

  Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Ekonomisë Varna, në Bullgari në kuadër të programit Erasmus +, […]