Maj 2022 – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Maj 2022

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 nëUniversitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit tëEkonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit tëTiranës për trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

  Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Ankarasë në Turqi, për stafin akademik […]

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore “Teknika të grumbullimit dhe determinimit të insekteve”, në periudhën kohore 13-18 qershor 2022.

    Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore  “Teknika […]

URDHËR Nr. 23/2, datë 18.05.2022, “Për ndryshim në Urdhërin nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërese të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë””, i ndryshuar

URDHËR  Nr. 23/2, datë 18.05.2022, “Për ndryshim në Urdhërin nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi […]